دانلود نرم افزار لارس ورژن ۶ تحت سناریوهای rcp : مدل های lars wg 6 مربوط به ۵ مدل EC-EARTH ، GFDL-CM3 ، HadGEM2-ES ، MIROC5، MPI-ESM-MR   می باشد که تحت سناریوهای rcp  مربوط به ۳ دوره در نظر گرفته شده است.

جهت دانلود نرم افزار LARS WG6 روی تصویر زیر کلیک کنید:

LARS WG6

مدل لارس (lars wg6) بر مبناي توليد سري هاي آب و هوايي دمای حداقل،حداکثر، تابش، بارش و طول سری های تر و خشک است. آن براي طول سري هاي تر و خشك، بارش روزانه و تابش روزانه از توزيع نيمه تجربي استفاده مي كند، مقادير تصادفي از توزيع هاي نيمه تجربي انتخاب شده اند، بطوریکه انتخاب مقادير در هر فاصله، از توزيع يكساني برخوردار است. توزيع تابش نيز بر اساس اینکه روز مورد نظر تر یا خشک باشد، بطور مجزا مدل می شود. بنابراين توزيع هاي نيمه تجربي جداگانه در توصيف تابش براي روزهاي تر و خشك بكار می روند. ضريب خود همبستگي تابش نیز به نظر مي رسد در تمام سال عددي ثابت باشد. فرایند تابش مستقل از دما مدل مي شود. LARS–wg6 ساعت آفتابي را بعنوان جايگزينی براي تابش مي پذيرد، بنابراین اگر داده هاي تابش در دسترس نيستند می توان به جای آن از ساعات آفتابي استفاده کرد.

جهت دانلود جامعترین ویدئو آموزشی نرم افزار لارس (LARS WG 6) مدلهای گزارش پنجم تحت سناریوهای RCP روی تصویر زیر کلیک کنید:

LARS WG6

بسته جامع ویدئو آموزشی نرم افزار لارس (LARS WG 6) مدل­های گزارش پنجم تحت سناریوهای RCP با استفاده از داده های واقعی ایستگاه سینوپتیک شیراز مقادیر بارش، دما کمینه و بیشینه و ضریب تابش را برای دوره ۲۰۲۰-۲۰۴۰ پیش بینی و با دوره پایه مقایسه شده است. مراحل مربوط به ویدئو آموزشی نرم افزار لارس (LARS WG 6) شامل موارد زیر است:

  1. نحوه تنظیم اطلاعات مورد نیاز(دادهای مشاهداتی)

  2. تولید و اعتیار سنجی داده های دوره پایه

  3. تولید داده های مدل های مختلف گزارش پنجم CMIP5 AR5 تحت سناریوهای RCP

  4. اعتبار سنجی داده های مدل های مختلف گزارش پنجم (CMIP5 (AR5تحت سناریوهای RCP

  5. بررسی تغییرات مقادیر بارش، دمای کمینه، دمای بیشینه و ضریب تابش تحت سناریوهای مختلف RCP45 ,RCP85

جهت دانلود جامعترین ویدئو آموزشی نرم افزار لارس (LARS WG 6) مدلهای گزارش پنجم تحت سناریوهای RCP روی تصویر زیر کلیک کنید:

LARS WG6