آمار و اطلاعات

نمایش 1–16 از 137 نتیجه

 • داده های روزانه هواشناسی ایستگاه های سینوپتیک استان خراسان رضوی

  70,000 تومان 51,000 تومان
 • جامع ترین شیپ فایل جمعیتی استان زنجان به تفکیک شهرستان و شهر طبق سرشماری ۱۳۹۵

  35,000 تومان 25,000 تومان
 • جامع ترین شیپ فایل جمعیتی استان یزد به تفکیک شهرستان و شهر طبق سرشماری ۱۳۹۵

  35,000 تومان 25,000 تومان
 • جامع ترین شیپ فایل جمعیتی استان تهران به تفکیک شهرستان و شهر طبق سرشماری ۱۳۹۵

  35,000 تومان 25,000 تومان
 • جامع ترین شیپ فایل جمعیتی استان سیستان و بلوچستان به تفکیک شهرستان و شهر طبق سرشماری ۱۳۹۵

  35,000 تومان 25,000 تومان
 • جامع ترین شیپ فایل جمعیتی استان سمنان به تفکیک شهرستان و شهر طبق سرشماری ۱۳۹۵

  35,000 تومان 20,000 تومان
 • جامع ترین شیپ فایل جمعیتی استان قم به تفکیک شهرستان و شهر طبق سرشماری ۱۳۹۵

  35,000 تومان 18,000 تومان
 • جامع ترین شیپ فایل جمعیتی استان مازندران به تفکیک شهرستان و شهر طبق سرشماری ۱۳۹۵

  35,000 تومان 25,000 تومان
 • جامع ترین شیپ فایل جمعیتی استان مرکزی به تفکیک شهرستان و شهر طبق سرشماری ۱۳۹۵

  35,000 تومان 20,000 تومان
 • جامع ترین شیپ فایل جمعیتی استان لرستان به تفکیک شهرستان و شهر طبق سرشماری ۱۳۹۵

  35,000 تومان 25,000 تومان
 • جامع ترین شیپ فایل جمعیتی استان کردستان به تفکیک شهرستان و شهر طبق سرشماری ۱۳۹۵

  35,000 تومان 25,000 تومان
 • جامع ترین شیپ فایل جمعیتی استان کهگیلویه و بویراحمد به تفکیک شهرستان و شهر طبق سرشماری ۱۳۹۵

  35,000 تومان 25,000 تومان
 • جامع ترین شیپ فایل جمعیتی استان خوزستان به تفکیک شهرستان و شهر طبق سرشماری ۱۳۹۵

  35,000 تومان 25,000 تومان
 • جامع ترین شیپ فایل جمعیتی استان خراسان شمالی به تفکیک شهرستان و شهر طبق سرشماری ۱۳۹۵

  35,000 تومان 26,000 تومان
 • جامع ترین شیپ فایل جمعیتی استان خراسان رضوی به تفکیک شهرستان و شهر طبق سرشماری ۱۳۹۵

  35,000 تومان 26,000 تومان
 • جامع ترین شیپ فایل جمعیتی استان خراسان جنوبی به تفکیک شهرستان و شهر طبق سرشماری ۱۳۹۵

  35,000 تومان 25,000 تومان